ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGSVOORWAARDEN (Easyparts)

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EASYPRODUCTS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan Bedrijfsweg 2A, 6627 PC te Maasbommel.

ARTIKEL 1.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EASYPARTS  hierna te noemen EASYPARTS en een koper waarop EASYPARTS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL 2. Offertes.

De door EASYPARTS gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. EASYPARTS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem schriftelijk binnen 14 dagen word bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering volgens deze voorwaarden. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is  overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking word gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

ARTIKEL 4. Levertijd.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper EASYPARTS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5. Deellevering.

Het is EASYPARTS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is EASYPARTS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is EASYPARTS er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 7. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door EASYPARTS een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 8. Wijziging in de te leveren zaken.

EASYPARTS is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, vermogen etc. Indien EASYPARTS van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeenkomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 30 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

ARTIKEL 9. Beëindiging van de overeenkomst.

1. De vorderingen van EASYPARTS op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan EASYPARTS omstandigheden ter kennis komen die EASYPARTS goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien EASYPARTS de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is EASYPARTS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van EASYPARTS schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan EASYPARTS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk dat de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is EASYPARTS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10. Garantie.

1. EASYPARTS garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, en fabricagefouten. De duur van de garantie periode zal per artikel worden bekend gemaakt doch zal een periode van 12 maanden niet overtreffen.

2. Indien de zaak een ontwerp- materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is EASYPARTS gedurende 1 jaar, met een maximum van de waarde van de geleverde goederen aansprakelijk.

4. De garantie geld niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling word onder meer verstaan: onzorgvuldig gebruik.

ARTIKEL 11. Eigendomsvoorbehoud.

1. De door EASYPARTS geleverde zaken blijven het eigendom van EASYPARTS totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met EASYPARTS gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te  leveren zaak/ zaken zelf,

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

2. Door EASYPARTS geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden door verkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is EASYPARTS gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigd per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht EASYPARTS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van EASYPARTS,

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

-alle aanspraken van de koper verzekeraars met betrekking tot de onder eigendom voorbehoud geleverde zaken te verpanden aan EASYPARTS op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– de vordering die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door EASYPARTS geleverde zaken te verpanden aan EASYPARTS op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van EASYPARTS; op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die EASYPARTS ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijk toestemming aan EASYPARTS worden geretourneerd.

ARTIKEL 12. Prijsverhoging.

1. Indien EASYPARTS met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is EASYPARTS niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs:

EASYPARTS mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 13. Emballage.

1. De koper is verplicht leenemballage binnen 3 weken leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

ARTIKEL 14. Betaling.

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,

– door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van EASYPARTS

-door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar 39.50.68.959 t.n.v. EASYPARTS te

4191PC, Geldermalsen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

ARTIKEL 15. Kredietbeperking.

EASYPARTS is gerechtigd een krediet beperkingtoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 16. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

-over de eerste € 2.950,-                   15%

-over het meerdere tot €. 5.900,-       10%

-over het meerdere tot € 14.750,-        8%

-over het meerdere tot € 59.000,-        5%

-over het meerdere                             3%

Indien EASYPARTS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 17. Aansprakelijkheid

EASYPARTS is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10. van deze voorwaarden.

2. EASYPARTS is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EASYPARTS of haar leidinggevende ondergeschikten;

3. overigens is de aansprakelijkheid van EASYPARTS beperkt tot factuurwaarde.

ARTIKEL 18. Overmacht.

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die het niet nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan EASYPARTS zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijk) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van EASYPARTS wilde staking of politieke staking in het bedrijf van EASYPARTS;

een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan EASYPARTS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. EASYPARTS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat EASYPARTS haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van EASYPARTS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EASYPARTS niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien EASYPARTS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof  het een afzonderlijk contact. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 19. Geschilbeslechting.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Dordrecht. EASYPARTS blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 20. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen EASYPARTS en de koper is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 21. Wijziging van de voorwaarden

EASYPARTS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. EASYPARTS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

28 december 2008

  • Deze leveringsvoorwaarden zijn van kracht tot er nieuwe leveringsvoorwaarden zijn opgesteld en gedeponeerd voor Studio at Work.